BLOG OKIEM MAKLERA WPISY

Polityka dywidendowa spółek WIG20, mWIG40, sWIG80

polityka-dywidendowa

Spółki giełdowe coraz częściej wypłacają dywidendy, a strategie dywidendowe zyskują uznanie wśród inwestorów. Przy selekcji spółek do portfela dywidendowego warto uwzględnić historyczne dywidendy spółek, a także ich politykę dywidendową. Jakie są jej rodzaje? Ile spółek ją określa? Jak wygląda polityka dywidendowa spółek WIG20, mWIG40 i sWIG80?

Polityka dywidendowa – rodzaje

 • Stałej wysokości dywidendy na akcję (np. zawsze 100 zł na akcję)
 • Stałej stopy wypłaty dywidendy (np. zawsze 80% zysku)
 • Stałej stopy dywidendy
 • Rezydualną (nadwyżkową) – dywidendy są wypłacane jedynie, gdy spółka wyjątkowo nie potrzebuje gotówki
 • 100% stopy wypłaty dywidendy – spółka wypłaca cały zysk na dywidendę
 • 100% zysku zatrzymanego – spółka nie wypłaca dywidendy w ogóle

Czy polityka dywidendowa wpływa na wartość firmy?

 • Teoria Miller’a i Modigliani’ego – polityka dywidendowa nie wpływa na wartość firmy
 • Teoria preferencji podatkowych – sformułowana przez Litzenbergera i Ramaswamy’ego, zakłada że maksymalizację wartości firmy w warunkach niskiej stopy wypłaty dywidend (inwestorzy zapłacą niższe podatki, które od dywidend są pobierane).
 • Teoria wróbla w garści – autorstwa Gordona i Lintnera, że im wyższa stopa wypłaty dywidendy, tym wyższa wartość firmy

Ile spółek określa swoją politykę dywidendową?

 • mniej więcej co druga spółka publikuje politykę dywidendową na swojej stronie internetowej
 • pozostałe spółki nie mają określonej polityki dywidendowej lub nie publikują na swojej stronie (niektóre publikują jedynie w formie komunikatu bieżącego)

Polityka dywidendowa w praktyce

 • prawie zawsze jest ona uzależniona od sytuacji finansowej spółki (potrzeb płynnościowych,  inwestycyjnych, rentowności, zadłużenia itd.)
 • najczęściej stosowana jest polityka stałej stopy wypłaty dywidendy, określonej w formie przedziału (np. 30-50% zysku) oraz zmienna polityka dywidendowa.
 • Bardzo często określona zostaje na krótki okres, np. 1-3 lata
 • Potrafi się często zmieniać, nawet co roku
 • Czasami jest określona bardzo lakonicznie
 • Brak polityki dywidendowej nie oznacza, że spółka nie wypłaca dywidendy. Co druga spółka, która nie ma (obecnie) określonej polityki dywidendowe, w historii wypłacała dywidendy.

Polityka stałej stopy wypłaty dywidendy

Segment Nazwa Skrót polityki dywidendowej Źródło
WIG20 ASSECOPOL Od 10% do 40% zysku netto na dywidendę. https://inwestor.asseco.com/informacje-finansowe/polityka-dywidendy/
CCC Od 33% do 66% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej http://firma.ccc.eu/pl/99,polityka-dywidendowa.html
CYFRPLSAT 25-100% skonsolidowanego zysku w zależności od relacji Dług/EBITDA http://www.grupapolsat.pl/pl/relacje-inwestorskie/gielda/dywidenda
KGHM Do jednej trzeciej jednostkowego zysku netto uzyskanego. http://kghm.com/pl/inwestorzy/dywidenda
PGNIG Do 50% skonsolidowanego zysku netto  w postaci dywidendy. http://www.pgnig.pl/relacje-inwestorskie/informacje-gieldowe/dywidenda
PZU Nie mniej niż 50% zysku podlega wypłacie w ramach rocznej dywidendy. https://www.pzu.pl/relacje-inwestorskie/akcje-pzu-na-gpw/dywidenda
TAURONPE 40 proc. skonsolidowanego zysku netto. https://www.tauron.pl/tauron/relacje-inwestorskie/polityka-dywidendy
mWIG40 APATOR 75% zysku netto spółki. http://www.apator.com/pl/relacje-inwestorskie/dane-finansowe/polityka-dywidendy
BOGDANKA Do 50% jednostkowego zysku netto. http://ri.lw.com.pl/lw-bogdanka-na-gpw-dywidenda
ENEA Od 30% do 60% jednostkowego zysku netto. https://ir.enea.pl/pl/ir/relacje-inwestorskie/akcje-i-akcjonariat/dywidenda
GPW Powyżej 60% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej, skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych. https://www.gpw.pl/pl-ri-dywidenda
GRUPAAZOTY Od 0 do 60%. http://tarnow.grupaazoty.com/pl/relacje/informacje/b.html
INTERCARS 2017-2019 – nie więcej niż 60% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej. http://m-ri.intercars.com.pl/pl/informacje-gieldowe/dywidenda/
KETY 60-100% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kęty S.A. http://www.grupakety.com/pl/69,dywidendy.html
ROBYG Od 65% do 80% skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej. https://ri.robyg.pl/spolka/polityka-dywidendy/
STALPROD Od 15 do 25 % jednostkowego zysku netto. http://www.stalprodukt.com.pl/relacje-inwestorskie/polityka-dywidendy
sWIG80 ABCDATA Ok. 50% jednostkowego zysku netto http://www.abcdata.com.pl/polityka_dywidendy
ACAUTOGAZ Całości bądź część zysku na wypłatę dywidendy. http://www.ac.com.pl/pl-relacje-inwestorskie-dywidenda
ASBIS Do 20% zaudytowanego zysku netto. http://inwestor.asbis.pl/corporate-governance
ASSECOSEE 30-50% skonsolidowanego zysku spółki. https://see.asseco.com/pl/o-asseco/relacje-inwestorskie/polityka-dywidendowa/
ATAL Za rok 2016 – 70% skonsolidowanego zysku netto, w kolejnych latach – pomiędzy 70% a 100% skonsolidowanego zysku netto. http://atal.pl/dla-inwestorow/o_spolce/polityka_dywidendy.html
COMP Około 30% skonsolidowanego zysku netto Grupy (max 50%). https://www.comp.com.pl/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny/dywidenda
ECHO Do 70% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej. http://www.echo.com.pl/relacje-inwestorskie/informacje/dywidenda-i-prognozy-finansowe/
ELBUDOWA Nie mniej niż 30% skonsolidowanego zysku netto. https://www.elektrobudowa.pl/pl/relacje-inwestorskie-elektrobudowa/dywidenda
GPRE 65 proc. wyniku z działalności operacyjnej pomniejszonego o koszty finansowania bankowego. http://www.griffin-premium.com/s,70,dywidenda.html
GROCLIN W dłuższej perspektywie – około 30%-50% skonsolidowanych przepływów pieniężnych netto wolnych od obciążeń przypadających na rzecz akcjonariuszy. http://pl.groclin.com/front_news/display/raport_biezacy_nr_3_z_dnia_21_marca_2016
IDEABANK Do 50% jednostkowego zysku netto za dany rok obrotowy. https://www.relacje.ideabank.pl/dywidenda
ITMTRADE 50% zysku netto realizowanego przez segment detaliczny. www.briju.pl/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny
KOGENERA 65% wykazanego zysku netto. http://www.kogeneracja.com.pl/pl/dla-inwestora/akcje-i-akcjonariat/
POLICE Od 40% do 60% jednostkowego zysku netto Spółki za dany rok obrotowy. http://zchpolice.grupaazoty.com/pl/relacje/gielda/dywidendy.html
WIRTUALNA Powyżej 1 zł na akcję, jednakże nie więcej niż 70% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej. http://inwestor.wp.pl/akcje-wp-na-gieldzie/polityka-dywidendowa/
XTB 50-100% jednostkowego zysku netto. http://ir.xtb.com/spolka/polityka-dywidendy/
ZEPAK Do 50% skonsolidowanego zysku netto lub więcej, jeśli będzie pozwalać na to przewidywana sytuacja finansowa Spółki. http://ri.zepak.com.pl/pl/informacje-o-akcjach/polityka-dywidendy.html

Polityka 100% zysku zatrzymanego

WIG20 ENERGA Polityka dywidendowa zostanie dostosowana do potrzeb finansowych procesu inwestycyjnego, w którym zakończenie ponoszenia najbardziej znaczących wydatków przewiduje się w 2023 roku. http://www.ir.energa.pl/pl/ir/serwis-relacji-inwestorskich/Akcjonariat/dywidenda
PGE Zawieszenie wypłaty dywidendy z zysków za lata 2016, 2017 i 2018. https://www.gkpge.pl/Relacje-inwestorskie/Akcje/Dywidenda
mWIG40 KRUK Reinwestowanie realizowanych zysków w rozwój działalności w celu wzrostu wartości. https://pl.kruk.eu/relacje-inwestorskie/dywidenda
sWIG80 MABION Obecnie Spółka znajduje się na etapie rozwoju i celowe wydaje się zatrzymanie ewentualnego zysku w Spółce. https://old.mabion.eu/polityka-dywidendowa/
SELVITA Zysk osiągnięty w najbliższych latach obrotowych powinien pozostać w Spółce. https://selvita.com/pl/centrum-inwestora/o-spolce/polityka-dywidendowa/

Polityka 100% stopy wypłaty dywidendy

sWIG80 LIVECHAT Cały zysk za rok ubiegły, pod warunkiem, że nie pojawią się projekty inwestycyjne, które zapewniłyby Akcjonariuszom osiągnięcie wyższej stopy zwrotu. https://www.livechatsoftware.pl/spolka/lad-korporacyjny/
PCM Co najmniej na poziomie 100% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Masterlease za dany rok obrotowy. http://www.primecar.pl/menu/dywidenda/

Polityka stałego wzrostu dywidendy na akcję

mWIG40 NEUCA Regularne wypłacanie dywidendy i coroczny wzrost wartości dywidendy na akcję o minimum 10 – 15%. https://neuca.pl/relacje-inwestorskie/polityka-dywidendowa
WIG20 PKNORLEN Cel strategiczny – systematyczny wzrost wskaźnika DPS (kwota dywidendy na jedną akcję). http://www.orlen.pl/PL/RelacjeInwestorskie/Gielda/Strony/Dywidenda.aspx

Rezydualna (nadwyżkowa) polityka dywidendowa

mWIG40 GTC Zarząd będzie rekomendował swoim akcjonariuszom by przeznaczyli nadwyżkę środków na poczet wypłaty dywidendy. http://ir.gtc.com.pl/pl/shares/dividends

Polityka stałej stopy dywidendy

mWIG40 CIECH 2014-2019 – średnioroczna stopa dywidendy na poziomie 3%. http://ciechgroup.com/relacje-inwestorskie/ciech-na-gieldzie/dywidenda/

Polityka skupu akcji własnych

mWIG40 BENEFIT Skup akcji własnych o wartości co najmniej 50% zysku netto Spółki za poprzedni rok obrotowy. https://prev.benefitsystems.pl/relacje-inwestorskie/akcje/polityka-dywidendy

Zmienna polityka dywidendowa

WIG20 LPP Przygotowując rekomendację co do podziału zysku Spółki oraz propozycję wypłaty dywidendy, Zarząd będzie brać pod uwagę sytuację finansową i płynnościową Grupy, istniejące i przyszłe zobowiązania oraz perspektywy rozwoju Grupy w określonych uwarunkowaniach rynkowych i makroekonomicznych. http://www.lppsa.com/relacje-inwestorskie/dywidenda
PKOBP Polityka dywidendowa zakłada stabilne realizowanie wypłat dywidend w długim terminie z zachowaniem zasady ostrożnego zarządzania Bankiem i Grupą Kapitałową oraz możliwość realizowania wypłat z nadwyżki kapitału powyżej minimalnych wskaźników adekwatności kapitałowej. https://www.pkobp.pl/grupa-pko-banku-polskiego/relacje-inwestorskie/akcje-akcjonariat-i-dywidenda/
mWIG40 CDPROJEKT Zarząd odstąpił od wprowadzenia stałej polityki dywidendowej z uwagi na fakt, iż jest przekonany, że dla Spółki działającej w tak konkurencyjnej branży i chcącej dynamicznie się rozwijać, najbardziej właściwą strategią jest każdorazowa ocena bieżącej sytuacji. https://www.cdprojekt.com/pl/inwestorzy/raporty-gieldowe/raport-biezacy-nr-22017/
INGBSK Stabilne realizowanie wypłat dywidend w długiej perspektywie z zachowaniem zasady ostrożnego zarządzania. http://www.ingbank.pl/relacje-inwestorskie#dywidenda
sWIG80 11BIT Skierowanie przez Zarząd do Walnego Zgromadzenia wniosku w sprawie wypłaty dywidendy będzie uzależnione od poziomu generowanych nadwyżek finansowych oraz przewidywanych wydatków inwestycyjnych. http://ir.11bitstudios.com/dywidendy
BYTOM Spółka nie wypłacała dotychczas dywidendy oraz nie powzięła informacji o planowej dywidendzie w przyszłości. http://ri.bytom.com.pl/pl/polityka-dywidendowa
ELEMENTAL W kolejnych latach wypłata dywidendy będzie zależna od sytuacji Emitenta i Grupy ELEMENTAL. http://www.elemental.biz/relacje-inwestorskie/akcje-emt-na-gieldzie/dywidenda/
IMPEXMET W okresie ostatnich 5 lat Impexmetal S.A. nie wypłacała dywidendy. http://www.impexmetal.com.pl/dywidenda
MANGATA W okresie nie krótszym niż 5 lat – wypłata części zysku wypracowanego przez Spółkę w kolejnych latach obrotowych. https://www.bankier.pl/wiadomosc/MANGATA-HOLDING-SA-Przyjecie-przez-Zarzad-Polityki-Dywidendowej-Mangata-Holding-S-A-7536862.html
MONNARI Zarząd MONNARI TRADE S.A. będzie przyjmował politykę dywidendową po każdym roku obrotowym. http://www.monnaritrade.com/relacje-inwestorskie/dywidenda
NEWAG Rekomendacje Zarządu w zakresie wypłaty dywidendy będą zależały m.in. od (i) wysokości osiągniętego zysku; (ii) uzyskania przez Grupę finansowania zewnętrznego na realizację strategii; (iii) potrzeb związanych z nakładami inwestycyjnymi Grupy; jak również (iv) możliwości Spółki do wypłaty dywidendy od Spółek Zależnych. http://www.newag.pl/dla-inwestorow/oferta-publiczna/polityka-dywidendy/
PHN Zarząd kieruje się zadeklarowanym w strategii PHN S.A. zamiarem dzielenia się z akcjonariuszami wzrostem wartości Spółki w formie wypłaty dywidendy oraz bierze pod uwagę obecną sytuację finansową i planowane przepływy pieniężne Grupy Kapitałowej. https://www.phnsa.pl/pl/strona/dywidenda
POLWAX Polityka dywidendy będzie podlegała okresowym przeglądom Zarządu. https://inwestor.polwax.pl/pl/inwestor/dywidenda
STELMET Zarząd Spółki jest przychylnie nastawiony do możliwości rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy począwszy od podziału ewentualnego zysku za rok obrotowy 2017/2018. https://www.stelmet.com/relacje-inwestorskie/dywidenda/
TIM W sytuacji gdy wypłata dywidendy, o której mowa powyżej będzie zagrażała stabilnemu rozwojowi Spółki, Zarząd TIM S.A. zawnioskuje o przeznaczenie środków na wypłatę dywidendy na fundusz dywidendowy. http://www.timsa.pl/zalozenia-polityki-dywidendowej-tim-sa/
TORPOL Podstawowym celem Zarządu TORPOL S.A. jest ciągłe, stabilne i systematyczne tworzenie wartości dodanej dla Akcjonariuszy, pozwalające na osiąganie atrakcyjnej stopy zwrotu przy jednoczesnym zachowaniu pespektyw dalszego rozwoju dla Spółki i utrzymaniu odpowiedniego poziomu płynności finansowej. https://torpol.pl/relacje_inwestorskie,lk,polityka_dywidendy.html
VISTULA Obecnie brak jest decyzji władz Spółki na temat planowanej dywidendy. http://www.vistulagroup.pl/o-nas/lad-korporacyjny

 

Polityka dywidendowa a wypłata dywidendy

Mniej więcej połowa spółek z WIG20, mWIG40, sWIG80 nie ma (obecnie) określonej polityki dywidendowej. Nie oznacza to jednak, że historycznie nie wypłacały dywidendy. Poniżej lista spółek, które w przeszłości wypłacały dywidendy, mimo że nie mają określonej polityki dywidendowej. W tych przypadkach można próbować uzyskać rozeznanie, co do polityki dywidendowej, analizując historyczne dywidendy.

Segment Spółka Historia wypłaty dywidendy
WIG20 BZWBK https://www.bzwbk.pl/relacje-inwestorskie/akcje-bz-wbk/dywidenda/dywidenda.html
EUROCASH http://eurocash.pl/relacje-inwestorskie/dywidenda.html
LOTOS http://inwestor.lotos.pl/200/strefa_inwestora/dywidenda
MBANK https://www.mbank.pl/relacje-inwestorskie/akcje-mbank/dywidenda.html
PEKAO https://www.pekao.com.pl/informacje_dla_inwestorow/stockexchange/Dywidenda/
mWIG40 BORYSZEW http://www.boryszew.com.pl/Dywidenda
BUDIMEX http://www.budimex.pl/pl/relacje-inwestorskie/informacje-dla-inwestorow/dywidendy
COMARCH https://www.comarch.pl/relacje-inwestorskie/dywidenda/
EMPERIA http://emperia.pl/index.php?id=938
FORTE http://ww2.forte.com.pl/pl/index/dywidendy
HANDLOWY http://www.citibank.pl/poland/homepage/polish/dywidenda.htm
KERNEL http://www.kernel.ua/investor-relations/dividends/
NETIA https://inwestor.netia.pl/o_netii,tekst,7732,dystrybucja-srodkow-dla-akcjonariuszy.html
ORBIS http://www.orbis.pl/relacje-inwestorskie/dywidenda
PKPCARGO https://www.pkpcargo.com/pl/relacje-inwestorskie/akcje/notowania/
TRAKCJA http://www.grupatrakcja.com/pl/relacje-inwestorskie/dywidenda/
sWIG80 ABPL https://www.ab.pl/dywidenda
AGORA http://www.agora.pl/agora/1,112460,9865471,Historia_operacji_na_akcjach_Agory.html
ALUMETAL http://www.alumetal.pl/dywidendy
ASSECOBS https://www.assecobs.pl/pl/relacje-inwestorskie/informacje-finansowe
BOS https://www.bosbank.pl/relacje-inwestorskie/informacje-finansowe/wybrane-informacje-finansowe
BRASTER https://ri.braster.eu/pl/informacje-finansowe/dywidenda
DEBICA http://www.debica.com.pl/relacje-inwestorskie/dywidenda
KOPEX http://www.kopex.com.pl/idm,53653,wyplata-zyskow-z-lat-ubieglych.html
LCCORP https://www.lcc.pl/pl/dywidendy
MENNICA https://www.mennica.com.pl/relacje-inwestorskie/dywidenda
MOSTALZAB http://www.mostostal.zabrze.pl/pl/page/wyp%C5%82ata-dywidendy
POLNORD http://www.ri.polnord.pl/informacje-finansowe/dywidenda.html
RAINBOW http://ir.r.pl/pl/ir/dywidendy-wyplacone-lub-zadeklarowane/dywidendy-zestawienie?changeLocale=PL
WIELTON http://wieltongroup.com/relacje-inwestorskie/dywidenda/
0 0 votes
Article Rating

Artur Wiśniewski

Redaktor naczelny ;) Makler Papierów Wartościowych (2370), inwestor indywidualny. Interesuje się rynkiem akcji, obligacji, funduszy, ETF i inwestycji alternatywnych. Lubi piłkę nożną, rower i góry.

Powiadomienia o nowych komentarzach
Powiadom o
guest

2 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Ava Sommer
4 lat temu

dziękuję za szczegółową listę!