OKIEM MAKLERA PODCAST

Inwestowanie odpowiedzialne (ESG) – chwyt marketingowy czy większa efektywność? Radosław Sosna (NN IP TFI)

Radoslaw-Sosna-NN-TFI

Według danych stowarzyszenia Investhink, w krajach zachodnich inwestycje odpowiedzialne społecznie stanowią już od 18 do 63% wszystkich inwestycji. W Polsce jest to jednak zupełna nowość. W ostatnim czasie GPW ogłosiła utworzenie indeksu WIG-ESG, który grupuje spółki odpowiedzialne społecznie. Zaraz po tym NN IP TFI wystartowało ze swoim funduszem NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania. To fundusz pasywnie zarządzany, którego celem jest naśladowanie indeksu WIG-ESG.

Moim dzisiejszym gościem jest Radosław Sosna – zarządzający aktywami, który w NN Investment Partners TFI jest związany m.in. z obszarem inwestowania odpowiedzialnego. Jak się dowiecie z naszej rozmowy, był on zaangażowany w tworzenie indeksu WIG-ESG. Zapraszam serdecznie na podcast nr #04.

Słuchaj także w:

W tym odcinku:

  • Kim jest Radosław Sosna i jak wyglądają jego doświadczenia zawodowe?
  • Co to jest ESG?
  • Skąd wziął się pomysł na inwestowanie odpowiedzialne?
  • Czy inwestowanie odpowiedzialne to nie jest chwyt marketingowy?
  • Jak rozpoznać czy spółka jest szczerze zaangażowanie w dbanie o ESG?
  • Czy dbaniem o ESG nie powinny zajmować się wyspecjalizowane podmioty, np. fundacje?
  • Czy TFI mają odpowiedniej kompetencje do oceny w jaki sposób „naprawiać świat”?
  • Czy NN TFI kieruje się w swoim podejściu do inwestowania odpowiedzialnego?
  • Dlaczego NN TFI zdecydowało się na dodanie do swojej oferty pierwszego funduszu pasywnego?

Ważne

NN Investment Partners TFI (NN IP TFI) posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności. NN IP TFI i Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy i subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków.

Informacje o Funduszach Inwestycyjnych zarządzanych przez NN IP TFI oraz o ich ryzyku inwestycyjnym zawarte są w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI i na stronie www.nntfi.pl oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów i Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych w siedzibie NN IP TFI, u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl.

Wartość aktywów netto NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu, NN Subfunduszu Zrównoważonego, NN Subfunduszu Akcji, NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek oraz NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania będących subfunduszami NN Parasol FIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów tych subfunduszy w akcje. NN Subfundusz Oszczędnościowy, NN Subfundusz Obligacji, NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji, NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu NN Subfundusz Zrównoważony będące subfunduszami NN Parasol FIO mogą lokować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa. Wartość aktywów netto NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów tego funduszu w akcje. NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO, działający uprzednio pod nazwą NN FIO Akcji 2, powstał z przekształcenia NN SFIO Akcji 2. Dane sprzed przekształcenia odnoszą się do tego Funduszu.

0 0 votes
Article Rating

Artur Wiśniewski

Redaktor naczelny ;) Makler Papierów Wartościowych (2370), inwestor indywidualny. Interesuje się rynkiem akcji, obligacji, funduszy, ETF i inwestycji alternatywnych. Lubi piłkę nożną, rower i góry.

Powiadomienia o nowych komentarzach
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments