WPISY

Przychody i koszty finansowe – ile ważą w rachunku zysku i strat?

przychody-i-koszty-finansowe

Czym są przychody i koszty finansowe? Jakie są rodzaje przychodów i kosztów finansowych? Jak duży jest ich udział w tworzeniu zysku netto? Czy przeważnie wyższe są przychody czy koszty finansowe? Jaki jest ich charakter w odniesieniu do siebie nawzajem oraz zysku operacyjnego?

Czym są pozostałe przychody i koszty finansowe?

Przychody i koszty finansowe są pozycjami, które znajdziemy w rachunku zysków i strat. Do zysku operacyjnego dodaje się przychody finansowe a odejmuje koszty finansowe, w wyniku czego powstaje zysk/strata brutto.

przychody-i-koszty-finansowe-rzis

Ustawa o rachunkowości (rachunek zysków i strat dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji) rozróżnia następujące rodzaje przychodów i kosztów finansowych:

Przychody finansowe:

 • Dywidendy i udział w zyskach
 • Odsetki
 • Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych
 • Aktualizacja wartości aktywów finansowych
 • Inne

Koszty finansowe:

 • Odsetki
 • Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych
 • Aktualizacja wartości aktywów finansowych
 • Inne

Waga przychodów i kosztów finansowych

Przychody i koszty finansowe przeważnie mają marginalny udział w tworzeniu zysku netto. W przeciętnej spółce saldo przychodów i kosztów finansowych (różnica między marżą zysku operacyjnego oraz marżą zysku brutto) wynosi 0,2%.

Uwaga! Czasem zdarza się, że różnica między marżą zysku brutto a marżą zysku operacyjnego tkwi nie tylko w przychodach i kosztach finansowych. Między zyskiem operacyjnym a zyskiem brutto czasem zdarzają się też inne pozycje, np. zysk (strata) z udziału w jednostkach stowarzyszonych (Playway – 2017R), udział w zyskach (stratach) netto we wspólnych przedsięwzięciach (ATM Grupa – 2017R).

przecietne-marze

Przychody i koszty finansowe vs przychody ze sprzedaży

W większości spółek (WIG20, mWIG40, sWIG80) koszty finansowe przeważają nad przychodami finansowymi. Zdarza się jednak, że to przychody finansowe są wyższe.

przychody-koszty-finansowe

Wysokie koszty finansowe

Przychody i koszty finansowe przeważnie są marginalną pozycją. Zdarzają jednak spółki, w których te pozycje są całkiem spore. Poniżej przykłady spółek, w przypadku których saldo przychodów i kosztów jest wyjątkowo niskie (przewaga kosztów finansowych). Zdecydowanie najczęściej występującym kosztem finansowym są odsetki od kredytów, pożyczek, leasingu czy obligacji.

 • QUERCUS – aktualizacja wartości aktywów finansowych (3Q2018)
 • MLP GROUP – odsetki od kredytów i pożyczek, odsetki od swap (2017R)
 • KRUK – koszty z tytułu odsetek i prowizji dotyczących zobowiązań finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu (2017R)
 • VIVID GAMES – odsetki od kredytów i obligacji, różnice kursowe (2017R)
 • POLNORD – aktualizacja wartości aktywów finansowych, odsetki o kredytów, pożyczek i obligacji (2017R)
 • LC CORP – odsetki i prowizje od obligacji i kredytów (2017R)
 • URSUS – odsetki od kredytów, leasingu, pożyczek (2017R)
 • PLAY – straty z różnic kursowych oraz koszty odsetek (2017R)
 • STALEXPORT – odsetki dotyczące zobowiązań wycenianych metodą zamortyzowanego kosztu i dyskonto rezerw (2017R)
 • CYFROWY POLSAT – odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji (2017R)
 • SELVITA – różnice kursowe (raport roczny 2017)

wysokie-koszty-finansowe

Wysokie przychody finansowe

Czasem zdarzają się spółki, których saldo przychodów i kosztów jest dodatnie (przewaga przychodów). Nie ma jednak jednej pozycji, która dominowałaby w takich spółkach. Poniżej kilka przykładów:

 • SELVITA – odsetki (3Q2018)
 • GPW – sprzedaż przez GPW udziałów w spółce stowarzyszonej Aquis (3Q2018)
 • ECHO – przychody z tytułu aktualizacji aktywów finansowych (2017R)
 • EKOEXPORT – dodatnie różnice kursowe (1H2018)

wysokie-przychody-finansowe

Przychody finansowe vs koszty finansowe

Przychody i koszty finansowe przeważnie nie mają ze sobą żadnego związku. Poniżej przykłady spółek, dla których widać zmiany przychodów i kosztów finansowych za ostatnie 10 lat. Przychody i koszty finansowe mają, względem siebie, przeważnie charakter nieregularny.

przychody-finansowe-vs-koszty-finansowe-brak-korelacji

Zdarzają się spółki, w odniesieniu do których przychody i koszty finansowe poruszają się mniej więcej w tym samym kierunku. Widać to gołym okiem na poniższym diagramach, ale potwierdza to również wysoki poziom wskaźnika korelacji. Poniżej przykłady Coramy, Pfleiderer, Stalexport, Wirtualna Polska.

przychody-finansowe-vs-koszty-finansowe-korelacja-dodatnia

Zdarzają się też spółki, które wykazują negatywną korelację między przychodami i kosztami finansowymi. Takimi przypadkami są MLP Grup oraz Kruk.

przychody-finansowe-vs-koszty-finansowe-korelacja-ujemna

Koszty finansowe vs zysk operacyjny

Wśród spółek o najwyższej nadwyżce kosztów finansowych nad przychodami finansowymi można spotkać takie, których koszty finansowe nie wykazują związku z zyskiem operacyjnym. Wśród nich są GTC, Quercus, Ursus czy Stalexport. W tych przypadkach koszty finansowe mają przeważnie dość regularny charakter.

koszty-finansowe-vs-zysk-operacyjny-brak-korelacji

Jednak sporo jest też takich, których koszty finansowe wykazują ewidentny związek z zyskiem operacyjnym. Taką zależność zobaczymy m.in. w przypadku MLP Group, Kruk, Polnord, LC Corp, Cyfrowy Polsat, Wirtualna Polska, Ferro i Pfleiderer.

koszty-finansowe-vs-zysk-operacyjny-korelacja

Przychody finansowe vs zysk operacyjny

Przychody finansowe, w odniesieniu do zysku operacyjnego, mają przeważnie charakter dość regularny.

O ile koszty finansowe czasem wykazują związek z zyskiem operacyjnym, o tyle przychodom operacyjnym raczej się to nie zdarza. Przynajmniej w odniesieniu do tych spółek o wysokiej nadwyżce przychodów na kosztami finansowymi.

przychody-finansowe-vs-zysk-operacyjny

0 0 votes
Article Rating

Artur Wiśniewski

Redaktor naczelny ;) Makler Papierów Wartościowych (2370), inwestor indywidualny. Interesuje się rynkiem akcji, obligacji, funduszy, ETF i inwestycji alternatywnych. Lubi piłkę nożną, rower i góry.

Powiadomienia o nowych komentarzach
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments